Chinh_Sach_Chat_Luong

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Công ty Cổ phần Công nghệ ATALINK cam kết cung cấp đầy đủ nguồn lực trong duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm thỏa mãn cao nhất các yêu cầu của khách hàng và sự phát triển bền vững của Công ty

cs1

Các hoạt động để đáp ứng hay cải thiện sự thỏa mãn yêu cầu của khách hàng luôn là ưu tiên cao nhất

cs2

Ban điều hành công ty cam kết xem xét định kỳ, nhằm duy trì và cải tiến hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng cho các mục tiêu sau:

  • Thỏa mãn yêu cầu của khách hàng hiện tại
  • Phù hợp với những thay đổi của mục tiêu kinh doanh và nhu cầu thị trường

Các trưởng đơn vị và bộ phận là người chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ thuộc phạm vi chức năng và nhiệm vụ do mình phụ trách

cs4

Phòng ban / dự án chịu trách nhiệm chính về việc xây dựng và cải tiến hệ thống quy trình cho phòng ban, dự án của mình, thỏa các tiêu chuẩn mà công ty được chứng nhận, với sự hỗ trợ của Bộ phận quản lý chất lượng (QM)

cs5

Các trưởng đơn vị và bộ phận có trách nhiệm cho việc đào tạo, nâng cao năng lực cho nhân viên thuộc bộ phận mình

cs6

QM chịu trách nhiệm ban hành và giám sát việc tuân thủ quy trình của toàn Công ty

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Thời gian Uptime

Luôn đạt mức tối thiểu 99%

Thời gian Downtime

  • Không vượt quá 12 giờ liên tục
  • Không vượt quá 24 giờ tích lũy trong hai tuần
  • Hoặc không vượt quá 36 giờ tích lũy trong tháng  bất kỳ

(ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng hoặc theo kế hoạch định sẵn)

Thời gian phản hồi
trên ATALINK

97% các tương tác của Khách hàng thực hiện trên mỗi màn hình hoặc mỗi trang được phản hồi không quá 3 giây

Thời gian giải quyết
khiếu nại

90% các vấn đề ở mức nghiêm trọng (Critical Issues) được giải quyết trong vòng 12 giờ làm việc kể từ khi nhận yêu cầu

atlink-logo
Truy cập ATALINK trên PC hoặc laptop để trải nghiệm đầy đủ tính năng