Chứng chỉ và chứng nhận

Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng
Sau hơn một năm tích cực xây dựng, triển khai và áp dụng, ngày 11/10/2019 ATALINK chính thức nhận Chứng chỉ ISO 9001:2015 cho Hệ thống quản lý chất lượng (Quality management system – QMS) từ TUV Rheinland Việt Nam. Thông qua chứng nhận này, công ty ATALINK thể hiện cam kết mạnh mẽ với […]
Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thông Tin
Sau hơn một năm tích cực xây dựng, triển khai và áp dụng, ngày 11/10/2019 ATALINK vinh dự nhận Chứng chỉ ISO 27001:2013 về Hệ thống quản lý an toàn thông tin (Information Security Management System – ISMS) từ TUV Rheinland Việt Nam. Thông qua chứng nhận này, công ty ATALINK thể hiện cam kết […]